Lõi lọc khí Hanshin XC-15A

Lõi lọc khí Hanshin XC-15A